Kinderopvang

Het gemeentebestuur voorziet  op verschillende locaties in onze gemeente voor- en naschoolse

kinderopvang, maar evenzeer opvang op schoolvrije dagen én in de korte en grote

vakantieperiodes.

In onze school wordt dus een gemeentelijke onthaaldienst georganiseerd. Het onthaal gebeurt in de scholen te Membruggen, Val-Meer en te Vroenhoven en is bedoeld zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen.

Membruggen:

Elke dag dat er les gegeven wordt is de dienst geopend:

 •  ’s morgens van 7.00 uur tot 8.30 uur. (Daarna begint het toezicht door de leerkrachten.)
 • ’ s avonds na de school naar de ukkepuk in Herderen

Lafelt – Vroenhoven:

Elke dag dat er les gegeven wordt is de dienst geopend:

 •  ’s morgens van 7.30 uur tot 8.30 uur. (Daarna begint het toezicht door de leerkrachten).
 •  ’s avonds na de school tot 18.00 uur.

Val-Meer:

Elke dag dat er les gegeven wordt is de dienst geopend:

 •  ’s morgens van 7.00 uur tot 8.30 uur. (Daarna begint het toezicht van de leerkrachten).
 •  ’s avonds na de school naar het Driesje in de school in Bolder; Nieuweweg 11.

Algemene Regel

 • Leerlingen die na school niet tijdig zijn afgehaald, gaan met het busje mee naar de naschoolse opvang. De ouders halen hen daar op.
 • Kinderopvang op woensdagnamiddag en in de schoolvakanties.
  Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties (ook lokale verlofdagen) wordt er enkel opvang georganiseerd in Ukke Puk te Herderen.
  Info: “Ukke Puk” Herderen, St-Jansstraat 8d, 3770 Riemst(Herderen)
  tel. 012-440378 (infobrochure verkrijgbaar op school)

Onthaal buiten deze periodes:

Indien je een babysit of kinderopvang nodig hebt tijdens de verlofperiodes (of op zeer vroege of late uren), neem dan best contact op met de afgevaardigde van de dienst voor opvanggezinnen: mevrouw Thérèse Brepoels – Markt 14 – 3740 Bilzen –tel. 089-502913 of tel. 012-452733 – email: dagbilzen@kvlv.be

Middagopvang

Alle kinderen kunnen, indien het echt nodig is, op school blijven middageten onder toezicht van vrijwilligers.. De kinderen brengen hun middageten en drank mee (uitsluitend water).  Na het eten kunnen de kinderen op de speelplaats terecht. LET WEL OP: kinderen die boterhammen bij hebben worden verondersteld in de school te blijven eten.
PS. Kinderen die niet in de opvang blijven of die niet in school blijven middageten staan niet onder toezicht en zijn dus ook niet verzekerd. Ze mogen pas aanwezig zijn:

 •  ’s morgens vanaf 8.30 uur (Val-Meer Membruggen en Vroenhoven)
 •  ‘s middags vanaf 12.35 uur (Membruggen, Vroenhoven) en 12.30 uur (Val-Meer)

Kinderopvang tijdens het schooljaar (reglement van de gemeente):

Voor wie?

 • Voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar
 • Voor elk nieuw kind dat van onze opvang gebruik maakt, wordt er een intakegesprek voorzien met de coördinator. Zonder intakegesprek kan er in het kader van de veiligheid en de verantwoordelijkheid geen opvang plaatsvinden. Per dag dat een kind deelneemt aan de opvang zonder voorafgaand intakegesprek, wordt er een vergoeding van 15 euro per kind aangerekend.
 • Voor kinderen met een extra zorgbehoefte wordt er een proefperiode voorzien van 2 weken.

Wanneer?

 • Voorschools van 7.00 u  tot 8.30.
 • Naschools van einde school tot 18.00 u
 • Op woensdagnamiddag in Ukkepuk van 12.00-18.00u

Prijs?

 • € 0,77 per aangevangen half uur.
 • Op woensdagnamiddag wordt het vakantietarief gehanteerd.
 • Alle tarieven kunnen jaarlijks in september geïndexeerd worden.

Kortingen?

Gezinnen met meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig in de opvang krijgen een korting van 25 %. Mensen met een WIGW- of een Omnio-statuut, die een attest van het ziekenfonds kunnen voorleggen, genieten een vermindering van 50 % op de totale opvangprijs. De opvang is gratis voor leefloners tijdens hun tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7. Administratieve kosten en/of boetes worden wel aangerekend. Het gemeentebestuur kan uitzonderlijk beslissen na een sociaal en financieel onderzoek over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief of de gratis opvang.

Bijkomende kosten ?

Als het kind wordt afgehaald na sluitingstijd:

 • 0 – 15 min.: € 5.00 per kind
 • 15 – 30 min.: € 10.00 per kind
 • 30 – 45 min.: € 15.00 per kind
 • 45 – 60 min.: € 20.00 per kind
 • > 1 uur: + € 25.00/uur/per kind

 

Wanneer?

 • Tijdens alle schoolvrije dagen (met uitzondering van brugdagen en de laatste schooldag)
 • Tijdens de schoolvakanties. De openingsdagen worden u aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt via een bijlage van het huishoudelijk reglement.

Inschrijven?

 • Voor alle vakanties en schoolvrije dagen starten de inschrijvingen 1 maand op voorhand.
 • De inschrijvingen voor de schoolvrije dagen worden 2 weken voor de schoolvrije dag afgerond. Indien er 2 weken voor de schoolvrije dag géén inschrijvingen zijn, wordt er géén opvang voorzien.
 • Voor de zomervakantie starten de inschrijvingen op 1 juni om 7.00u.

 

Prijs?

 • < 3 uur – € 2,87
 • 3 uur < 6 uur (halve dag) – € 4,39 > 6 uur (volledige dag) – € 8,55
 • Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig in de opvang krijgen een korting van 25 %.

Waar?

 • Schoolvrije dagen en korte schoolvakanties (max 2 weken) in Ukke Puk – St.-Jansstraat 8 d, Herderen – tel. 012-44 03 78 (max. capaciteit: 42 kinderen)
 • Tijdens de Zomervakantie:
  lagereschoolkinderen (vanaf kinderen die naar het 2de leerjaar gaan in september van het schooljaar volgend op de zomervakantie tot kinderen die het 6de leerjaar beëindigen in het schooljaar voorafgaand aan de zomervakantie),

Ukke Puk – St.-Jansstraat 8 d, Herderen – tel. 012-44 03 78 (max. capaciteit: 42 kinderen)

 • schoolgaande kleuters (van 2,5 jaar tot kinderen die naar 1ste leerjaar gaan in september van het schooljaar volgend op de zomervakantie)

Gemeentelijke basisschool De Klinker – Klein-Lafeltstraat 2, Riemst – tel. 012-45 28 42 (max. capaciteit: 70 kleuters)

Hoe, wanneer en waar inschrijven voor de zomervakantie?

Inschrijven voor de zomervakantie kan enkel SCHRIFTELIJK vanaf 1 juni. De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in elke opvang en bij de dienst Welzijn of kan je downloaden via www.riemst.be.
Inschrijven in de zomervakantie kan enkel nog indien de personeelsbezetting dit toelaat. Wanneer de kinderen de opvangdag zelf worden ingeschreven, kan dit enkel nog via de coördinator van de kinderopvang; dan wordt een administratieve kost van 5 euro per kind aangerekend. Inschrijven kan met halve dagen, enkel voormiddag of namiddag of een hele dag.

BELANGRIJK !

Tijdens alle schoolvakanties hanteren we onderstaande voorrangsregels! Dit betekentdat categorie 1 voorrang heeft op 2 en 3, categorie 2 heeft voorrang op 3 . Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste 3 werkdagen van de inschrijvingsperiode. De 4de werkdag worden de inschrijvingen verwerkt in chronologische volgorde, volgens het tijdstip van inschrijving.

 1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen met een extra zorgbehoefte die reeds gebruik maakten van de opvang, en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
 2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomiciliëerd zijn in de gemeente Riemst.
 3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan de ouders niet gedomiciliëerd zijn in de gemeente Riemst;

Bijkomende kosten ?

 • Als het kind wordt afgehaald na sluitingstijd:
  0 – 15 min.: € 5.00 per kind
  15 – 30 min.: € 10.00 per kind
  30 – 45 min.: € 15.00 per kind
  45 – 60 min.: € 20.00 per kind
  > 1 uur: + € 25.00/uur/per kind
 • Als je kind wel ingeschreven is voor een schoolvrije dag of schoolvakantie maar niet komt opdagen, wordt er een boete van € 15.00 (hele dag) of € 10.00 (halve dag) aangerekend.
 • Een inschrijving voor de vakantie of schoolvrije dagen annuleren is niet mogelijk, tenzij wegens onvoorziene omstandigheden en minimum 3 werkdagen op voorhand. Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstvolgende schoolvakantie geweigerd.
 • Er worden geen zieke kinderen in de opvang toegelaten. Om een boete te vermijden (omdat je kind wegens ziekte niet naar de opvang kan) dien je aan het einde van de desbetreffende maand een doktersbriefje te bezorgen aan de dienst Welzijn.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de coördinator kinderopvang: St.Jansstraat 8 d 3770 Riemst (Herderen) tel. 0471-410309 of bij de Dienst Welzijn Tongersesteenweg 8 te 3770 Riemst tel. 012-440370 of  welzijn@riemst.be
www.riemst.be/diensten/welzijn/kinderopvang

openingstijden :

 • Maandag: 09.00 u. tot 12.30 u. – 13.30 u. tot 16.30 u.
 • Dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.
 • Woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u. – 13.30 u. tot 16.30 u.
 • Donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. – 13.30u. tot 19.30 u.
 • Vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.