Missie & Visie

Wij zijn een vrije basisschool in een landelijk gebied met drie vestigingen. Elke vestigingsplaats heeft een eigen karakter en onderhoudt goede banden met de lokale gemeenschap.

Wij willen een school zijn die haar inspiratie en krachtlijnen vindt in de waarden van het christelijk geloof.

De opvoedingsstijl in onze school is er één van voortdurende bezorgdheid voor elk kind. Het schoolteam zorgt ervoor dat elk kind zo goed mogelijk geïntegreerd wordt in het leven op school.

Het streven naar welbevinden van alle leerlingen is dan ook erg belangrijk. Door een “positief waarderende opvoedingsstijl” en hartelijke, gemoedelijke omgangsvormen willen we ervoor zorgen dat elk kind zich thuis voelt in onze school.

Wij willen onze leerlingen de kans geven hun eigen talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen. Als leerkrachten willen wij ons in dit proces geduldig en begripvol opstellen. Op die manier geven wij de kinderen de kans om zich beter te ontplooien en sterker te worden.

Wij ondersteunen de kinderen ook in het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld met respect voor de anderen: dit is één van de voorwaarden opdat kinderen zich in hun totaliteit kunnen ontplooien.

Onze school maakt deel uit van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Daarom nemen we deel aan allerlei parochiale activiteiten in de loop van het kerkelijk jaar: startvieringen in het begin van het schooljaar – advent – Kerstmis – de veertigdagentijd – Pasen – eerste communie – open kerkendag – processie…

Deze schoolvisie tekent een ideaal uit, dat met de inspanning van het ganse team realiseerbaar is.

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op de vijf pijlers van een katholieke basisschool en inspireert het gehele school- en klasleven.

We waarderen elke stap, ook de kleinste, in de goede richting.

Het schoolteam.

Ons opvoedingsproject

Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

 • Waar alle kinderen welkom zijn met respect voor het geloof.
 • Waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.
 • Die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.
 • Die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.
 • Waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.
 • Waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.
 • Waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

We willen een kwaliteitsvolle school zijn :

 • Die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.
 • Die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.
 • Die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.
 • Die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.
 • Die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.
 • Die openstaat voor vernieuwing.
 • Die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.
 • Die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.
 • Die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.
 • Die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.
 • Die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.
 • Die de leerlingen bewust maakt van verspilling. Weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.

We willen een kindvriendelijke school zijn :

 • Waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.
 • Waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.
 • Waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.
 • Waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.
 • Die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.
 • Waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samen zijn.
 • Waar men investeert in het welbevinden met respect voor de eigenheid van elk kind.

We willen een enthousiast team zijn :

 • Dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering.
 • Dat haar activiteiten koppelt aan de ervaring van kinderen.
 • Dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.
 • Dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

Wij willen een warme school zijn:

 • Dit betekent dat we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.
 • We vinden het belangrijk dat elk kind zich bij ons thuis voelt.
 • We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.
 • Het is voor ons belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

Wij willen een zorgzame school zijn:

 • Dit betekent ook dat we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.
 • Dat we gericht en doelbewust hulp bieden.
 • Dat de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.
 • Dat de organisatie van de klas zo gebeurt om tegemoet te komen aan de noden van elk kind.
 • Als school vinden we het noodzakelijk de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.
 • Die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.
 • dit betekent voor ons ook dat we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.
 • Waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken
 • Kansen blijven bieden om te groeien in zijn mindere talenten, fouten maken mag.

We werken hier aan als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

Wij willen een school zijn :

 • Waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.
 • Waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.

Wij willen een communicatieve school zijn :

 • Waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.
 • Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.
 • De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing, BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.
 • De directeur voert een open beleid ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.
 • Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.
 • Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.
 • Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
  (buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)
 • We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.
 • In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.